“Problematično dete u razredu” – upitnik za učesnike

TwitterFacebookGoogle+Share

Upitnik

za učesnike seminara “Problematično dete u razredu”

Molimo Vas  da odgovorite na postavljena pitanja koja se odnose na primenhu znanja i veština koja ste stekli na seminaru “Problematično dete u razredu”. Vaši odgovori su nam dragoceni za dalje unapredjenje ovog programa i rada sa decom koja ispoljavaju problematično ponašanje.

Na postavljena pitanja odgovaraju samo oni nastavnici koji su imali učenike sa problematičnim ponapšanjem u odeljenju.

1. Navedite broj učenika koji su ispooljavali neki oblik problematičnog ponašanja tokom ove školeke godine u vašem odeljenju

2. Kojoj kategoriji problematičnosti ili poremećaja koji su prezentovani na semiaru su pripadali idektigfikovani učenici.

3. Navedite sve učesnike u rešavanju problema ove dece (bez imena, samo radna mesta i naziv institucija):

4. Ko od navedenih učesnika Vam je pružio najveću pomoć?

5. Koje vrste pomoći su pružene ovim učenicima

6. Da li je bilo poboljšanja u ponašanju ovih učenika?

7. Ako ste zaokružili DA, navedite u čemu se ono ogledalo.

Autorski trim programa Vam zahvaljuje na saradnji.