Stručna sprema nastavnika – člana komisije za proveru savladanosti pripravničkog programa u školi

Share

Jedna od čestih dilema škola i pitanja koje su mi škole upućivale se odnosilo na stručnost nastavnika koji je član komisije za proveru savladanosti programa na kraju pripravničkog staža:

Da li zaposleni nastavnik koji ima 6. stepen stručne spreme  i  položen ispit za licencu može da bude  član školske komisije pred kojom pripravnik realizuje čas  ?

Kada je u pitanju ovakva situacija da nastavnik ima položen ispit za licencu, a pri tom nema stručnu spremu koju propisuje postojeći  ZOSOV, radi se o nastavniku koji je zasnovao radni odnos kada su zakonski propisi dozvoljavali zapošljavanje sa višom pedagoškom školom. Tada se polagao stručni ispit skoro na isti način kao i ispit za licencu – samo bez pedagoških situacija. Nastavniku sa 6. stepenom je priznata stručna sprema ako je u periodu menjanja zakonskih propisa (po kojima svi zaposleni u obrazovanju moraju da imaju visoku stručnu spremu) imao dovoljan broj godina radnog staža i imao položen stručni ispit.

Članom 9 Pravilnika propisan je sastav komisije za savladanost programa u školi:

„ Komisiju obrazuje direktor rešenjem, u sastavu od najmanje tri člana, i to:

  1. za nastavnika u školi – direktor kao predsednik, član stručnog veća za oblast predmeta i stručni saradnik;
  2. za vaspitača koji ostvaruje predškolski program u ustanovi i vaspitača u školi sa domom -direktor kao predsednik, član vaspitno-obrazovnog veća, odnosno pedagoškog veća i stručni saradnik;
  3. za stručnog saradnika – direktor ustanove, kao predsednik, stručni saradnik ustanove i predstavnik vaspitno-obrazovnog, nastavničkog ili pedagoškog veća.

Mentor ne može da bude član komisije, ali ima obavezu da prisustvuje proveri savladanosti programa.”

 Imajući u vidu da Pravilnik ne navodi stepen stručne spreme kao uslov, nastavnik sa pomenutim kvalifikacijama može da bude član školske komisije za proveru savladanosti pripravničkog programa u školi, ukoliko pravna služba škole ne tumači drugačije ovaj propis.  Ako se desi da u školi ne dozvoljavaju da nastavnik sa 6. stepenom stručne spreme  bude član školske komisije za polaganje savladanosti program, potrebno je tražiti tumačenje od stručne službe Ministarstva.

Može li metor da bude član komisije?

Druga dilema koju škole imaju odnosi se na učešće mentora u komisiji za proveru savladanosti programa – da li je mentor član komisije za proveru programa?

Odgovor na ovo pitanjen je već navedeno u gornjem citatu člana 9 Pravilnika – Mentor ne može da bude član komisije, ali ima obavezu da prisustvuje ispitu.

Rok za polaganje ispita savladanosti programa

Sledeća dilema se odnosi na  precizan rok u kojem se mora realizovati ispit savladanosti programa pošto se u Pravilniku navodi da se „Provera savladanosti programa ostvaruje  najranije nakon godinu dana rada u ustanovi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja mentora…”. Postavlja se pitanje kada je mentor u obavezi da preda izveštaj?

“…Mentor podnosi izveštaj direktoru o osposobljenosti pripravnika za samostalno izvođenje obrazovno-vaspitnog rada, najkasnije u roku od 15 dana nakon navršenih godinu dana uvođenja u posao pripravnika.”- clan 6 Pravilnika, što znači da se ispit u školi mora organizovati najkasnije u roku od mesec dana posle završenog pripravničkog staža.

 

Mirsada Topalović, psiholog